Chuyên mục: Chứng khoán

TheTips

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán là tập hợp các thị trường và sở giao dịch nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động mua, bán và phát hành cổ phiếu của các công ty đại chúng. Các hoạt động tài chính này được thực hiện thông qua các sàn giao […]

Catagories