Chuyên mục: 7p

TheTips

Marketing Mix: Dùng 4P hay 7P

Giải thích về Marketing Mix 4P và 7P Trước khi đi vào tất cả các yếu tố của Marketing Mix và để tránh nhầm lẫn giữa 4P, 7P. Bạn nên chú ý vào hình ảnh bên dưới để hiểu điều gì tạo nên toàn bộ Marketing Mix. Nếu bạn không hiểu chi tiết hoặc hoàn […]

TheTips

Marketing Mix: Dùng 4P hay 7P

Giải thích về Marketing Mix 4P và 7P Trước khi đi vào tất cả các yếu tố của Marketing Mix và để tránh nhầm lẫn giữa 4P, 7P. Bạn nên chú ý vào hình ảnh bên dưới để hiểu điều gì tạo nên toàn bộ Marketing Mix. Nếu bạn không hiểu chi tiết hoặc hoàn […]

TheTips

Marketing Mix: Dùng 4P hay 7P

Giải thích về Marketing Mix 4P và 7P Trước khi đi vào tất cả các yếu tố của Marketing Mix và để tránh nhầm lẫn giữa 4P, 7P. Bạn nên chú ý vào hình ảnh bên dưới để hiểu điều gì tạo nên toàn bộ Marketing Mix. Nếu bạn không hiểu chi tiết hoặc hoàn […]

TheTips

Marketing Mix: Dùng 4P hay 7P

Giải thích về Marketing Mix 4P và 7P Trước khi đi vào tất cả các yếu tố của Marketing Mix và để tránh nhầm lẫn giữa 4P, 7P. Bạn nên chú ý vào hình ảnh bên dưới để hiểu điều gì tạo nên toàn bộ Marketing Mix. Nếu bạn không hiểu chi tiết hoặc hoàn […]